Vzorové podání trestního oznámení pedagogických pracovníků – útisk, diskriminace, šíření nemoci

(Vzor ke stažení ve verzi .docx zde)

Pro podání tohoto trestního oznámení (TO) vyplňte chybějící údaje a TO podejte osobně na nejbližší služebně Police ČR (nechte si potvrdit na kopii TO jeho převzetí), nebo jej oskenujte a zašlete e-mailem na adresu: epodatelna.policie@pcr.cz

Policie České republiky

V dne 2021

TRESTNÍ OZNÁMENÍ PRO TRESTNÉ ČINY ÚTISKU DLE § 177, DISKRIMINACE DLE § 402 A ŠÍŘENÍ NAKAŽLIVÉ LIDSKÉ NEMOCI DLE § 152 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU

Já, níže podepsaný (jméno):

Bytem:

Kontaktní údaje:

podávám tímto jako oznamovatel a současně jako poškozený trestní oznámení na následující osoby:

 • Andreje Babiše, předsedu vlády České republiky
 • Jana Hamáčka, 1. vicepremiéra a ministra vnitra
 • Alenu Schillerovou, místopředsedkyni vlády a ministryni financí
 • Karla Havlíčka, místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy
 • Jakuba Kulhánka, ministra zahraničních věcí
 • Lubomíra Metnara, ministra obrany
 • Marii Benešovou, ministryni spravedlnosti
 • Richarda Brabce, ministra životního prostředí
 • Janu Maláčovou, ministryni práce a sociálních věcí
 • Miloslava Tomana, ministra zemědělství
 • Roberta Plagu, ministra školství, mládeže a tělovýchovy
 • Kláru Dostálovou, ministryni pro místní rozvoj
 • Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví
 • Lubomíra Zaorálka, ministra kultury
 • a dále na blíže neurčený okruh osob z řad zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví,

a to pro důvodné podezření, že se uvedené osoby, či některé z nich, případně i osoby další, mohly dopustit trestné činnosti spočívající zejména ve spáchání trestného činu útisku dle § 177, trestného činu diskriminace skupiny osob dle § 402 a trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení zákona:

§ 177

Útisk

 1. Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

 1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo
 2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
 1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
 2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 402

Apartheid a diskriminace skupiny lidí

(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.

(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo

b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.

(3) Příprava je trestná.

§ 152

Šíření nakažlivé lidské nemoci

(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,

c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.

(5) Příprava je trestná.

Skutkový stav:

Shora jmenovitě označené osoby, jako členové Vlády České republiky, (nebo část z nich) vyjádřily na jednání Vlády ČR dne 25. října 2021 usnesením číslo 948 svůj souhlas, aby bylo přijato mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, které s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. dle ustanovení I/1/a/vi tohoto opatření zakazuje pedagogickým pracovníkům pohyb a pobyt ve vnitřních prostorách škol bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), přičemž dle ustanovení I/2/e) tohoto opatření jsou z tohoto zákazu vyňati pedagogičtí nebo akademičtí pracovníci, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní.

Uvedeným nezákonným jednáním shora uvedených osob tak dochází:

 • K donucení a nátlaku, aby se pedagogický pracovník podrobil invazivnímu zdravotnímu úkonu v podobě očkování proti nemoci covid-19, který se tímto stává nutnou a jedinou podmínkou pro zproštění povinnosti respirátor nosit.
 • K segregacina pedagogické pracovníky očkované a ty ostatní, kdy na neočkované je uvalena povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest, která je s ohledem na odstavec následující zjevně svévolná a diskriminační.
 • K umožnění úmyslného nekontrolovaného šíření onemocnění covid-19, neboť je již spolehlivě vědecky i kauzálně (m.j. široce medializovaný případ moderátorky pořadu ČT Star Dance) prokázáno, že ani očkování nezabraňuje, aby se očkovaná osoba nakazila nemocí covid-19 a mohla být jejím šiřitelem. S ohledem na obecnou známost této skutečnosti nelze pochybovat o tom, že shora uvedené rozhodnutí bylo přijato s plným vědomým jeho možných škodlivých následků, a nelze tak uvažovat o jednání nedbalostním, ale o jednání úmyslném.

Důkaz: odborné stanovisko MUDr. Michala Štacha

Žádost o písemné vyrozumění

Z procesního postavení oznamovatele a poškozeného současně žádám, abych byl v souladu s ustanovením trestního řádu v zákonné lhůtě 30 dnů písemně vyrozuměn o učiněných opatřeních.

podpis

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.