Vedení České televize odmítá poskytnout Radě informace o tom, jak řeší porušení kodexu ČT. Vymlouvá se na běžící soudní spor.

Již v srpnu informovala média o sporu mezi Českou televizí a platformou Zdravé fórum, jejíž podporovatele reportéři pořadu Newsroom označili za dezinformátory. Ačkoliv se na stranu zástupců Zdravého fóra postavila i Rada ČT, která téměř jednomyslně (zdržel se pouze jeden člen) konstatovala, že Česká televize v daném případě porušila svůj kodex (vyjádření Rady najdete zde), vedení České televize zatím neučinilo žádný krok, jímž by toto porušení napravila. Podle dostupných informací navíc neposkytuje Radě potřebnou součinnost pod zcela absurdními záminkami.

Zeptali jsme se proto přímo České televize, jak na závěry Rady České televize reagoval management. Obdrželi jsme informaci o tom, že vedení České televize neposkytne žádné informace, protože musí chránit své oprávněné zájmy před soudem, kde čelí žalobě Zdravého fóra i dvou fyzických osob. Vyjádření ČT však vyvolává pochyby o tom, zda je veřejnoprávní televize připravena vrátit se ke svým úkolům, které jí ukládá zákon, nebo bude pokračovat v porušování pravidel.

Obě vyjádření (výkonného ředitele Mrzeny i generálního ředitele Dvořáka) lze shrnout takto: protože běží soudní spor, má Česká televize právo i povinnost chránit své oprávněné zájmy, a proto nyní Radě České televize neposkytne žádné důkazy ani jiné podklady k otázce, jak její zjištění řeší.

Za pozornost stojí zejména vyjádření generálního ředitele Petra Dvořáka, které obsahuje hned několik nesmyslů. Z toho se zdá, že České televizi nejde o ochranu jejích oprávněných zájmů, natož pak o plnění zákonem stanovených úkolů, jakými je zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů (viz § 2 odst. 2 písm. a) zákona o ČT). Že její vedení jen dál ignoruje své zákonem i kodexem uložené povinnosti.

Ředitel Dvořák v dopise cituje znění kodexu ČT, v němž je výslovně uvedeno toto: „Česká televize vystupuje v soudních sporech a správních řízeních, které vyplynou z její činnosti, tak, aby náležitě hájila svá práva a v souladu s právním řádem přispívala především k obhajobě svobody projevu a práva šířit a přijímat informace.“ (viz čl. 26.1 kodexu). Z toho dovozuje, že Česká televize je oprávněna hájit své oprávněné zájmy.

Náš komentář: Z uvedeného textu nevyplývá právo (natož pak povinnost) České televize hájit jakékoliv zájmy. Povinností ČT je hájit svá práva. Otázkou pak zůstává zejména to, jaké oprávněné zájmy Česká televize chrání tím, že Radě odmítá poskytnout požadované dokumenty a informace.

Ředitel Dvořák v dopise odkazuje na ustanovení § 44 odst. 1 občanského soudního řádu, podle něhož mají přístup do soudního spisu pouze účastníci řízení a jejich zástupci. Dále uvádí doslova toto: „V případě poskytnutí informací, jež jsou obsahem soudního spisu, by druhá (žalující) strana tyto informace mohla zneužít proti České televizi„.

Náš komentář: V první řadě je otázkou, jaké informace, týkající se předmětné reportáže, by mohla žalující strana „zneužít“ proti České televizi. Mnohem podstatnější ovšem je, že ředitel Dvořák sám v dopise uvádí, že účastníci řízení (tedy i žalující strana) přístup do soudního spisu mají. Pokud by tedy vedení České televize poskytlo Radě takové informace, nijak by ji to ohrozit nemohlo, protože tyto informace už druhá (žalující) strana má. Jde tedy o argument zcela lichý, z něhož lze dojít k závěru, že vedení České televize prostě jen odmítá s Radou na vyřešení věci spolupracovat.

Jsme přesvědčeni, že vedení České televize nemá žádný důvod k tomu, aby odpíralo součinnost Radě ČT. Z dokumentů, které dosud ČT v rámci soudního řízení poskytla, se spíše zdá, že závěry Rady o porušení kodexu jsou správné.

Protože Česká televize se evidentně vzdala hodnot, jakými jsou transparentnost, objektivita, ochrana veřejného zájmu a respektování zákona, rozhodli jsme se tuto její roli nahradit. Připravujeme podrobné informace o běžících soudních řízeních, aby si veřejnost mohla udělat vlastní obrázek o tom, jak reportéři České televize ve skutečnosti pracují a o co opírají svá veřejná obvinění a dehonestaci odborníků, kteří kritizovali kroky minulé a kteří kritizují i kroky současné vlády. Snad tím pomůžeme i Radě ČT řádně celou věc uzavřít.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.