Náš výklad k povinnosti neočkovaných učitelů nosit respirátory během výuky

Dávno nežijeme v právním státě a i mezilidské vztahy jsou zásadním způsobem narušeny. V současné době čelí velké míře diskriminace neočkovaní pedagogičtí a akademičtí pracovníci škol, kteří jsou povinni nosit respirátor i během výuky. Pokud se chcete proti této diskriminaci postavit, ale nemáte sílu postavit se na odpor otevřeně, nabízíme Vám náš výklad mimořádného opatření MZ, které tuto povinnost ukládá.

 1. Přesné znění povinnosti z čl. 1 mimořádného opatření (MO) zní: „Všem osobám se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“)“.

Náš výklad: Osoba, která se v prostorách pohybuje s takovým prostředkem (tedy má ho při sobě), nejedná v rozporu s mimořádným opatřením.

 1. Dle čl. 2 písm. c) MO se povinnost nevztahuje na „pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru“.

Náš výklad: Pokud právě probíhající výuka neumožňuje nošení ochranného prostředku, není učitel povinen respirátor mít při sobě. Zda konkrétní výklad spadá či nespadá do této kategorie je složitou otázkou. Jsme přesvědčeni, že lze nalézt argumenty, že řádná výuka vyžaduje, aby učiteli bylo vidět na ústa (artikulace, výslovnost apod.), aby se žáci mohli plně soustředit na látku apod.

 1. Dle čl. 2 písm. g) MO se povinnost nevztahuje na „zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru“.

Náš výklad: Zkoušet lze prakticky po celou dobu hodiny (zkouška je způsob, jakým se ve školních institucích prověřuje znalost, dovednost, schopnost, fyzická zdatnost nebo kvalifikace žáka či studenta). Není jistě ani vyloučen systém výuky, kdy během výkladu jsou žáci průběžně zkoušeni z toho, nakolik výklad chápou apod.

 1. Dle čl. 2 písm. hh) MO se povinnost nevztahuje na „osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest“.

Náš výklad: Získáte-li potvrzení o tom, že nemůžete mít nasazen respirátor ani jinou obličejovou masku (při výuce nebo obecně), nejste povinni je nosit. Důvody přitom mohou být různorodého charakteru – kožní onemocnění, psychologické efekty, dýchací problémy apod. V tomto ohledu je to vždy na posouzení Vašeho lékaře či jiného odborníka.

Téměř vždy je nutné udržovat vzdálenost 1,5 m.

Další informace:

 1. Nikdy nesdělujte vedení školy, zda jste či nejste očkováni. V takovém případě nemůže škola vědět, nakolik se na Vás předmětná povinnost vztahuje.

Na poskytnutí této informace nemá váš zaměstnavatel nárok. Pouze závodní lékař nahlédnout do Vaší zdravotní dokumentace a vydat stanovisko, zda jste zdravotně způsobilí k výkonu povolání (očkování nesporně není podmínkou zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti pedagoga).

I kdyby očkovaní kolegové informaci o svém očkování zaměstnavateli sdělili, pokud nesdělíte, že očkováni nejste, nemůže škola automaticky vycházet z toho, že jste se očkování nepodrobili. Tuto informaci proto nesdílejte. Nadto i pro Vás v případě kontroly platí, že máte právo nesdělovat ani nepředkládat nic, co by pro Vás mohlo vést k přestupkovému nebo trestnímu řízení (§ 53 a 55 správního řádu). Právo odepřít výpověď je garantováno i čl. 37 Listiny základních práv a svobod.

 1. Co nám hrozí, pokud nošení respirátoru při výuce odmítneme?

Ředitel školy ani žádný jiný pedagogický pracovník není orgánem ochrany veřejného zdraví, který by mohl nošení prostředků ochrany dýchacích cest jakkoli vynucovat.

Více zde: https://www.prolibertate.cz/wp-content/uploads/2021/10/upozorneni_skoly.pdf

Platí následující:

 • Porušení povinnosti nosit respirátor není dle našeho názoru porušením Vašich pracovněprávních povinností a nelze Vás za to sankcionovat coby zaměstnance (jediný, kdo může případné porušení povinnost trestat, je krajská hygienická stanice).
 • Protiprávní jednání vám musím být správním orgánem dokázáno. Vy nejste povinni prokazovat svou nevinu, neboť platí zásada presumpce neviny. Platí navíc zásada „in dubio pro reo“, tedy v pochybnostech je třeba rozhodnout ve prospěch obviněného
 • Máte naprosté právo odmítnout vypovídat či předkládat jakékoliv důkazy svědčící o Vaší vině – tato práva vám garantuje ustanovení § 53 a 55 správního řádu.
 • Vždy důsledně žádejte správní orgán, aby vám předložil důkazy svědčící o vaší vině.

(Je to podobné jako s pásy v autě. Pokud nejste vyfocen a ztotožněn, tak vám vina nebyla prokázána a správní orgán zastavuje řízení)

 1. Může nás vedení nutit k testování, které si musíme hradit sami? (viz věta „pro zaměstnance nicméně nejsou určeny centrálně rozvážené testy“ na https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/)

Nemůže, neboť není orgánem veřejného zdraví. Vnitřním předpisem zaměstnavatele nelze tuto povinnost zaměstnancům uložit, a to ani ve školství: https://www.prolibertate.cz/2021/09/odmeny-za-ockovani-v-praci-jsou-nezakonne/ + též argumenty ve vzorové výzvě zaměstnavatelům.

 1. Může nás vedení školy v případě pozitivního testu vyloučit z výuky?

Jediný, kdo může nařídit karanténu, je krajská hygienická stanice. Ta tak musí učinit rozhodnutím, které řádně doručí adresátovi povinnosti (v písemné podobě).

Povinnost pro pedagogy testovat se před vstupem na pracoviště navíc není stanovena žádným mimořádným opatřením a zaměstnavatel tuto povinnost stanovit nemůže.

Navíc pozitivní test nemá žádnou vypovídající hodnotu. Tedy nevypovídá nic o tom, zdali je člověk nakažlivý, nakažený anebo dokonce nemocný. Takové situaci se tedy dá předejít tím, že se zbytečně nebudete testovat (pokud tedy povinnost pro neočkované pedagogy testovat se pro vstup na pracoviště nebude později nařízena mimořádným opatřením). Nadto, nákazu do školy může přinést (a již se to opakovaně stalo) i očkovaný učitel, přičemž výsledek bude pro žáky úplně stejný. Testování např. do restaurace řešíme v manuálu https://www.prolibertate.cz/2021/10/manual-pri-poskytovani-sluzeb-prokazovani-bezinfekcnosti/.

Doporučení:

Primárně doporučujeme pokusit se o otevřenou konstruktivní komunikaci mezi vámi a vedením školy. Jsou školy, kde došlo ke vzájemné shodě mezi vedením, rodiči i pedagogy.

Pokud víte, že komunikace selhává, tak zbytečně neplýtvejte energií a maximálně vedení školy znovu předložte výzvu Pro Libertate (odkaz viz výše) a nechte si od vedení školy podepsat jeho převzetí (pokud vedení školy odmítne převzetí výzvy podepsat, pošlete ji e-mailem). Tím máte důkaz, že vedení školy je srozuměno se svým protiprávním jednáním a jeho případnými důsledky.

Příloha: Pro účely dalšího postupu nabízíme rovněž odborné stanovisko o negativních dopadech nošení respirátorů neočkovanými učiteli.  

Upozornění:

 • Nejsme kapacitně schopni reagovat na Vaše dotazy či připomínky k uvedené věci. Pokusíme se zveřejňovat další informace.
 • Pokud se dostanete do právního problému, nechte se zastoupit a volně využijte všechny námi zveřejněné informace. Budeme rádi, pokud nás o průběhu sporu budete informovat. Protože konečné slovo v těchto věcech může říci jen soud.

(Dokument ke stažení najdete zde)

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.