Veřejný dopis poslankyním a poslancům PSP ČR

(původní dopis naleznete zde)

S žádostí o společné řešení situace týkající se epidemie onemocnění covid-19 jsme se obrátili na nově zvolené zákonodárce. Celý text dopisu zveřejňujeme zde:

Veřejný dopis poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny PČR

Žádost o společné řešení situace týkající epidemie onemocnění covid-19

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovolujeme si Vás, coby nově zvoleného zástupce občanů České republiky do nejvyššího zákonodárného sboru, oslovit s žádostí, abyste se s maximální možnou prioritou:

 • zaměřil/a na současnou situaci související s výskytem viru SARS-CoV-2 na území České republiky, 
 • zasadil/a se o okamžitý návrat ke standardním epidemiologickým a zdravotnickým postupům a
 • inicioval/a okamžité zrušení současných restriktivních opatření, vydávaných bez ohledu na stávající epidemiologickou situaci, doporučení odborníků i potřebu ochrany veřejného zdraví.

Současný epidemiologický stav v České republice již dávno nedává důvod k vydávání jakýchkoli protiepidemických opatření a je více než evidentní, že přístup dosluhující vlády nemá s ochranou veřejného zdraví nic společného.

Tzv. „boj s covidem“ se stal otázkou ryze politickou, současně však likviduje základní pilíře demokratického právního státu, finančně naši zemi vyčerpává, má vysoce negativní vliv
na psychiku našich občanů, zejména dětí a nezletilých, potažmo pak na celkový stav naší společnosti.  

Problematice právních aspektů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 se věnujeme již více než rok a jsme přesvědčeni, že je nezbytné ihned realizovat tyto kroky:

 1. Okamžitě zrušit stav pandemické pohotovosti.
 2. Okamžitě zrušit pandemický zákon pro jeho obsah za hranou ústavnosti a jeho nesystémovost v právním řádu.
 3. Bezodkladně zajistit, aby výkonná moc postupovala podle standardních nástrojů krizového řízení (vyplývajících zejména z tzv. krizového zákona), krizových a pandemických plánů a dodržovala existující právní předpisy.
 4. Okamžitě upustit od jakékoli diskriminace a segregace dětí ve školách, včetně naprosto nedůvodných nařizování izolací a karanténních opatření, které ničí psychiku dětí a život rodin.
 5. Okamžitě zrušit nesmyslné testování a omezování pohybu a pobytu zdravých lidí včetně dětí.
 6. Okamžitě zrušit povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.
 7. Okamžitě zrušit všechna platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná za tvrzeným účelem ochrany obyvatelstva proti šíření viru SARS-CoV-2 a důkladně zrevidovat všechna ochranná opatření.
 8. Okamžitě se vrátit ke standardním způsobům diagnostiky nemocí, zejm. za účelem sledování epidemiologické situace evidovat pouze skutečně klinicky nemocné namísto pozitivně testovaných.
 9. Okamžitě upustit od jakéhokoli zvýhodňování očkovaných osob a znevýhodňování osob neočkovaných.
 10. Veřejně opakovaně přiznat, že očkování proti onemocnění covid-19 nebrání ani opětovnému onemocnění, ani možnosti být zdrojem a přenašečem nákazy, a to i s cílem ochrany života a zdraví osob, které jsou v kontaktu s očkovanými osobami, příp. se samy očkování podrobily, a které současně spadají do skupin ohrožených onemocněním covid-10.
 11. Veřejně zaručit, že bude očkování proti onemocnění covid-19 bude nadále a výhradně jen dobrovolné jako nástroj osobní ochrany jedince proti případnému těžšímu průběhu formy nemoci.  
 12. V boji s virovými onemocněními, včetně onemocnění covid-19, preferovat doporučující formu postupu ze strany všech odborných subjektů a k restriktivním opatřením přistupovat výhradně na základě výsledků veřejné odborné diskuse, založené na podpoře plurality názorů a otevřenosti (kdy žádný odborník nebude za svůj názor dehonestován či jinak z diskuse diskvalifikován).
 13. Provést revizi smysluplnosti a důvodnosti výdajů spojených s tzv. „bojem s covidem“, včetně vyvození osobní odpovědnosti za neúčelné vynaložení těchto výdajů.
 14. Provést revizi změn organizačních řádů ministerstev, zejména pak organizačního řádu Ministerstva zdravotnictví, a zajistit, aby výkon veřejné moci splňoval požadavky nezávislosti a nestrannosti a nemohl být ovlivňován ekonomickými zájmy osob mimo struktury veřejné moci.

K dosažení daných cílů jsme připraveni Vám, jako lidé, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají, odborně pomoci, a to v oblasti práva i (prostřednictvím s námi spolupracujících osob a sdružení) v oblasti medicíny a dalších souvisejících oborů.

Naším cílem je, aby v naší zemi platila pravidla smysluplná, logická a lidem pomáhající. A aby Česká republika plnohodnotně respektovala principy demokratického právního státu. Nikoli naopak, jak tomu je nyní.

S úctou 

Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod, z.s.

JUDr. Tomáš Nielsen, předseda

Členové: Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, Mgr. Vladimír Mrkvička, JUDr. Tomáš Nielsen, Mgr. Ondřej Svoboda, Mgr. Lenka Trkalová, JUDr. Petr Vacek, Mgr. Anna Zimová

V Praze dne 19. 10. 2021

Přílohy:

 • Zásady řešení epidemických situací v podmínkách moderního demokratického právního státu na základě zkušeností s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Vliv očkování na ochranu populace před šířením viru SARS-CoV-2
 • Imunita školních kolektivů
 • Potřeba hodnocení dopadů testování dětí na jejich psychiku
 • Smysl plošného testování ve školách
 • Vyhodnocení efektů nefarmakologických intervencí v České republice

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.