VZOR: Podnět k přezkumu reklamy na nákup zbraní

Stále více lidí se ptá, zda je v souladu se zákonem veřejně propagovat nákupy zbraní. V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině se ve veřejném prostoru objevila řada billboardů a jiných reklam, přímo vybízejících k nákupu zbraní pro účely obrany Ukrajiny před Ruskou federací. Jsme přesvědčeni, že taková forma propagace nákupu zbraní pro účely válečných operací je v rozporu s morálkou a právem.

Kampaně směřující k poskytnutí zbraní Ukrajinské republice v naší společnosti podporují pocit strachu z války. Považujeme za nepřípustné, aby byly vystavovány veřejně, zcela bezohledně vůči psychickému stavu dětí, ale i dospělých.

Jsme přesvědčeni, že řada těchto kampaní je i v přímém rozporu s právem, zejména pak s ustanovením § 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Každý člověk má právo dát podnět k přezkumu reklamy, o níž je přesvědčen, že může porušovat zákon. V takovém případě se lze obrátit k místně příslušnému (dle místa, kde je reklama umístěna) krajskému živnostenskému úřadu. Takový podnět by měl obsahovat popis situace, ideálně i fotodokumentaci a podpis stěžovatele.

Vzor, který lze pro takové případy použít, najdete zde (žlutě označené části je třeba upravit dle skutečné situace, červeně jsou uvedeny poznámky, které je třeba před odesláním smazat).

Celé znění vzorového podnětu:

I.

Stěžovatel tímto podává podnět ke zdejšímu krajskému živnostenskému úřadu, který je v souladu s ustanovením § 7 písm. i) zákona orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním zákona, aby prošetřil a případně vyvodil důsledky z následujícího jednání, které může být, dle názoru stěžovatele, jednáním příčícím se právním předpisům ČR.

V lokalitě _____________ se objevil reklamní nosič (billboard) obsahující následující výzvu: „Kupte mu zbraně“ (viz rovněž přiloženou fotodokumentaci). Předmětný billboard zjevně vybízí k tomu, aby lidé poskytovali peníze určené na nákup zbraní, jež by mají být následně distribuovány na území Ukrajiny za účelem její obrany proti Rusku.

Dle názoru stěžovatele je výše uvedený billboard reklamou, prováděnou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona, neboť se v daném případě zřejmě jedná o reklamu zaměřenou na střelné zbraně a střelivo, tedy o reklamu, která musí splňovat podmínky § 6 zákona.

§ 6 zákona, který stanovuje podmínky pro reklamu zaměřenou na zbraně a střelivo pak zní takto:

            Reklama na střelné zbraně a střelivo může být šířena jen

            a) odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva,
            b) v prostorách, v nichž se střelné zbraně nebo střelivo vyrábí, nabízí, prodává, užívá a vystavuje nebo v nichž dochází k uzavírání smluv na dodávky střelných zbraní a střeliva, nebo
            c) v odborných publikacích a periodickém tisku zaměřených obecně na problematiku střelných zbraní a střeliva a v dalších tištěných materiálech určených pro prodejce a držitele střelných zbraní a střeliva.     
    

Zákon tak ve svém ustanovení § 6 jmenuje pouze tři konkrétní skupiny případů, ve kterých je reklama zaměřená na tento druh zboží dovolena, přičemž vzhledem k povaze tohoto druhu reklamy lze konstatovat, že v obecné rovině je reklama na střelné zbraně a střelivo zakázána, pokud by byla adresována a šířena mezi laickou veřejností.

Reklama na zbraně je tudíž přípustná pouze, pokud je šířena mezi odborníky a podnikateli v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva, dále pak ji lze umístit jen v prostorách, v nichž se střelné zbraně nebo střelivo z určitého legálního důvodu nachází, může jít tedy zejména o výrobnu střelných zbraní a střeliva, prodejnu nebo místo kde je toto zboží vystaveno či jinak legálně užíváno.

Pokud se jedná o šíření reklamy na střelné zbraně a střelivo např. prostřednictvím tisku, může být toto realizováno pouze v odborných publikacích a periodickém tisku, který je na problematiku střelných zbraní a střeliva zaměřen, nebo v jiných tištěných materiálech (např. letácích), které jsou určeny prodejcům a oprávněným držitelům střelných zbraní, resp. střeliva.

Dle ustanovení § 1 odst. 2 zákona se pak reklamou rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále v zákoně stanoveno jinak.

Zadavatelem výše uvedené reklamy je pak ve smyslu ustanovení § 1 odst. 5 zákona v daném případě …………………… a šiřitelem reklamy je pak ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona v daném případě ……………………

(pokud zadavatele či šiřitele neznáte, lze uvést, že tyto osoby Vám nejsou známy)   

II.

Z obsahu billboardu je tudíž zcela zřejmé, že  jeho účelem je reklama na podporu prodeje střelných zbraní, tedy reklama, kterou lze učinit pouze při splnění přísně stanovených podmínek § 6 zákona, jehož citace je obsažena v článku I. tohoto podnětu stěžovatele.

Nicméně předmětná reklama v daném případě pak nejen že není šířena jen odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva, ale je šířena vůči celé, tedy i laické, veřejnosti včetně nezletilých dětí a dále pak již vůbec není šířena v prostorách, v nichž se střelné zbraně nebo střelivo vyrábí, nabízí, prodává, užívá a vystavuje.

V daném případě je dle názoru stěžovatele zcela zřejmé, že reklama na předmětném billboardu podmínky pro její šíření specifikované ustanovení § 6 zákona nesplňuje a je tedy zřejmě ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona reklamou zakázanou.

III.

Nad rámec skutečností uvedených v článcích I. a II. tohoto podnětu stěžovatel dále podotýká, že na základě ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona platí, že reklama:

            – nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení.

            – nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí.

Nicméně billboardy tipu „Kupte mu zbraně“ zcela veřejně a otevřeně vybízejí a podněcují k podpoře nákupu zbraní, jež mají být využity ve válečném konfliktu. Není přitom podstatné, že reklama směřuje k dodávkám zbraní pro zemi, která byla jinou zemí vojensky napadena. V každém případě je reklama založena na legitimizaci boje ve válce a zabíjení lidí.

Zadavatel i šiřitel touto reklamní kampaní zneužívá strachu lidí z válečného konfliktu na Ukrajině. Jednoznačně směřuje k podpoře násilí (válka je definována jako „stav organizovaného násilí“). Kampaň je navíc vedena zcela bezohledně i vůči malým dětem a tím, že fakticky legitimizuje násilí a válku jako prostředek řešení konfliktů, ohrožuje mravnost, a to zcela nepřijatelným způsobem.

Z uvedených důvodů je tedy reklama zcela jistě reklamou, která obecně zcela nepřijatelným způsobem ohrožuje mravnost, a to zejména pak nezletilých dětí, a dále obsahuje prvky násilí a využívá motivu strachu.

Podobná reklama je nepřípustná. Podobně, jako by byla nepřípustná podobně založená reklamní kampaň vybízející k podpoře nákupu zbraní pro účely sebeobrany.

IV.

Závěrem si stěžovatel dovoluje poukázat i na obecnější souvislost. Uvedená reklama zcela evidentně nepřímo propaguje pokračování válečného konfliktu. Vytváří tak dojem, že násilí je nástrojem k řešení konfliktních situací. A ačkoliv je jistě motivována zájmem poskytnout napadenému státu nástroje pro obranu, fakticky tím upřednostňuje násilí před jednáním. Nejenže tedy zcela nemravně využívá motivu strachu, ale sama tento strach podporuje. Zcela veřejně, i vůči malým dětem.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti tak stěžovatel žádá zdejší věcně a místně příslušný orgán dozoru, aby prošetřil, zda-li výše specifikovaná reklama ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona není reklamou zakázanou, tedy reklamou v rozporu se zákonem, a v případě, že shledá, že je reklamou zakázanou, zjednal nápravu, zejména, aby nařídil její odstranění nebo ukončení. 

Stěžovatel rovněž žádá, aby byl orgánem dozoru vyrozuměn i vypořádání jeho podnětu i o přijatých opatřeních.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.