Jak postupovat v případě vyúčtování elektřiny provedeném provozovatelem distribuční soustavy

S příchodem jarních měsíců nastává také období vyúčtování energií. S ohledem na turbulentní vývoj cen energií se na nás obrací řada lidí, kteří žádají o radu, jak se vypořádat s vyúčtováním energií. Zejména v případech, kdy museli po nějakou dobu odebírat energie od dodavatele poslední instance a následně přejít k dalšímu dodavateli a kdy jim bylo vyúčtování vystaveno na základě odhadu spotřeby.

Zde naleznete stručný manuál, jak vyúčtování reklamovat nebo na koho se obrátit.


Jak postupovat v případě vyúčtování elektřiny provedeném provozovatelem distribuční soustavy

 1. Změna dodavatele

Provozovatel distribuční soustavy 1 je při změně dodavatele elektřiny oprávněn podle ustanovení § 38 odst. 4 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, stanovit stav měřícího zařízení u odběrného místa:

 • odečtem
 • odhadem
 • na základě samoodečtu účastníka trhu,

a to do 5 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele.

Pro zamezení nesrovnalostí při odečtech doporučujeme odběratelům elektřiny provést samoodečet a tyto údaje ve stanovené lhůtě, tedy do 5 pracovních dnů od změny dodavatele zaslat provozovateli distribuční soustavy, stávajícímu i novému dodavateli.

V případě, že Vám bude provozovatelem distribuční soustavy či dodavatelem zasláno vyúčtování služeb či zúčtovací faktura na základně nesprávných údajů, pak:

 • zúčtování ihned reklamujte u příslušného dodavatele a žádejte podrobné odůvodnění vystavené částky
 • fakturu vystavenou na základě nesprávného zúčtování rozporujte a odmítněte. Jako odůvodnění zašlete samoodečet
 • žádejte opravu fakturační částky na základně vámi provedených samoodečtů

V případě, že Vám nebude vyhověno, veškeré podklady zašlete ombudsmanovi příslušného dodavatele, na vědomí dodavatelům, a stěžujte si na postup provozovatele distribuční soustavy, žádejte zjednání nápravy s tím, že budete žádat rovněž náhradu nákladů, které Vám nesprávným postupem provozovatele vznikly (např. náhradu za právní zastoupení)

V případě, že se nebudete postupu provozovatele distribuční soustavy bránit, vystavujete se žalobě za nezaplacení takto zúčtované částky a případně exekuci, kdy se náklady velmi výrazně navýší o náklady soudního řízení a náklady na exekuci.

 1. Vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb

Při pravidelném zasílání vyúčtování se postupuje obdobně s tím, že

 • Účastník trhu s elektřinou může v kalendářním roce provozovateli distribuční soustavy zaslat maximálně 10 samoodečtů s výjimkou samoodečtu provedeného k poslednímu dni kalendářního roku.
 • Účastník trhu s elektřinou může provozovateli distribuční soustavy samoodečty zaslat k libovolnému dni v roce, avšak nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejich provedení

Pokud dodavatel provedené samoodečty hodlá odmítnout, je povinen sdělit důvody pro toto odmítnutí. Důvody je možné opět následně rozporovat.

V případě, že Vám bude provozovatelem distribuční soustavy či dodavatelem zasláno vyúčtování služeb (faktura) na základně nesprávných údajů, pak:

 • vyúčtování ihned reklamujte u příslušného dodavatele a žádejte podrobné odůvodnění vystavené částky
 • fakturu vystavenou na základě nesprávného vyúčtování rozporujte a odmítněte. Jako odůvodnění zašlete samoodečet
 • žádejte opravu fakturační částky na základně vámi provedených samoodečtů

V případě, že Vám nebude vyhověno, veškeré podklady zašlete ombudsmanovi příslušného dodavatele, na vědomí dodavatelům, a stěžujte si na postup provozovatele distribuční soustavy, žádejte zjednání nápravy s tím, že budete žádat rovněž náhradu nákladů, které Vám nesprávným postupem provozovatele vznikly (např. náhradu za právní zastoupení)

V případě, že se nebudete postupu provozovatele distribuční soustavy bránit, vystavujete se žalobě za nezaplacení takto zúčtované částky a případně exekuci, kdy se náklady velmi výrazně navýší o náklady soudního řízení a náklady na exekuci.

Vybraná ustanovení souvisejících právních předpisů:

408/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

ČÁST SEDMÁ

Volba a změna dodavatele elektřiny

§ 38
Úkony spojené se změnou dodavatele

(1) Operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší každá jednotlivá přiřazení předávacího místa odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS těm dodavatelům, jejichž dodávky jsou přiřazením předávacího místa odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS novému dodavateli dotčena, a informuje o tom neprodleně dotčeného dodavatele, dotčený subjekt zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.

(2) K datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování provede provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odečet. V případě odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 4 a zjištěné údaje následně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu subjektu zúčtování a dodavateli k vyúčtování a vyrovnání závazků. Při změně subjektu zúčtování nedochází k fakturaci zákazníka. Pokud operátor trhu obdrží údaj o konečném stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování, předá ho také novému dodavateli a novému subjektu zúčtování v informačním systému operátora trhu.

(3) K datu účinnosti změny dodavatele zpřístupní operátor trhu novému subjektu zúčtování a novému dodavateli ve svém informačním systému údaje o plánovaném ročním odběru elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kterým bude nový dodavatel dodávat elektřinu. Po nabytí účinnosti změny dodavatele předává operátor trhu novému subjektu zúčtování a novému dodavateli údaje o skutečně naměřených množstvích elektřiny.

(4) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrného místa nebo předávacího místa výrobny s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování odečtem nebo odhadem s využitím přiřazeného přepočteného typového diagramu a posledního aktuálního předpokládaného ročního odběru elektřiny nebo na základě samoodečtu účastníka trhu dodaného provozovateli distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím stávajícího nebo nového dodavatele do 5 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele. Takto stanovené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu do 10 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování. Při změně subjektu zúčtování nedochází k fakturaci zákazníka.

(5) Komunikace mezi operátorem trhu a registrovanými účastníky trhu s elektřinou v rámci procesu změny dodavatele probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou registrovanému účastníkovi trhu s elektřinou zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.

(6) Operátor trhu vyřizuje žádosti o uskutečnění změny dodavatele v pořadí, v jakém byly operátorem trhu obdrženy. Podá-li žádost o uskutečnění změny dodavatele pro totéž odběrné místo nebo předávací místo výrobny se shodným požadovaným datem účinnosti změny dodavatele více dodavatelů, operátor trhu zaregistruje změnu dodavatele podle žádosti o uskutečnění změny dodavatele, kterou obdržel jako poslední. V takovém případě operátor trhu informuje o plánovaném uskutečnění změny dodavatele a oznámí registraci změny dodavatele všem dodavatelům a subjektům zúčtování, kteří jsou změnou dodavatele podle věty druhé dotčeni.


ČÁST OSMÁ
Předávání údajů pro vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb
§ 41

(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin sedmého pracovního dne následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb k předávacím místům odběrného místa s měřením typu A nebo B, s výjimkou předávacích míst odběrného místa, která měla v měsíci, za který jsou data předávána, status neaktivní nebo bez elektroměru, a s výjimkou předávacích míst odběrného místa s měřením typu B připojených na hladinu nízkého napětí. Provozovatel distribuční soustavy zasílá takové údaje i za zákazníky, jejichž předávací místa odběrného místa s měřením typu B jsou připojena na hladinu nízkého napětí, a to do 18.00 hodin desátého pracovního dne následujícího měsíce. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin patnáctého pracovního dne následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky s výrobnou připojenou v odběrném místě nebo za předávací místo výrobny pro TVS s měřením typu A nebo B údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.

(2) Provozovatel distribuční soustavy zasílá prostřednictvím operátora trhu do 10 pracovních dnů po provedení odečtu odběru elektřiny v předávacích místech odběrných míst zákazníků a v předávacích místech výrobny pro TVS s měřením typu C registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.

(3) Lhůty pro předávání údajů podle 
odstavců 1 a 2 se prodlužují o 60 kalendářních dnů v případech reklamace měření dodávky elektřiny nebo výměny měřicího zařízení a zajištění jeho přezkoušení. Lhůty se dále prodlužují o dobu šetření v případech, kdy na odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS probíhá šetření neoprávněné dodávky elektřiny, neoprávněného odběru elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny.

(4) Údaje uvedené v 
odstavcích 1 a 2 používá rovněž registrovaný účastník trhu s elektřinou pro stanovení množství silové elektřiny dodané jeho zákazníkům.

(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy předává údaje pro vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb prostřednictvím informačního systému operátora trhu ve struktuře podle 
přílohy č. 20.§ 42

(1) Účastník trhu s elektřinou může v kalendářním roce provozovateli distribuční soustavy zaslat maximálně 10 samoodečtů s výjimkou samoodečtu provedeného k poslednímu dni kalendářního roku. Účastník trhu s elektřinou může provozovateli distribuční soustavy samoodečty zaslat k libovolnému dni v roce, avšak nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejich provedení. Provozovatel distribuční soustavy zaslané samoodečty přijme nebo sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich doručení. Samoodečty, které provozovatel distribuční soustavy přijme, zahrne do údajů potřebných k vyúčtování podle § 41 odst. 1 a 2.

(2) Zašle-li účastník trhu s elektřinou před obdržením vyúčtování dodávky elektřiny zahrnující poslední den kalendářního roku provozovateli distribuční soustavy samoodečty provedené k poslednímu dni kalendářního roku, nejpozději však do 30 kalendářních dnů po jejich provedení, provozovatel distribuční soustavy zaslané samoodečty přijme nebo sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich doručení. Samoodečty, které provozovatel distribuční soustavy přijme, se použijí při vyúčtování služby distribuční soustavy s výjimkou případu, kdy provozovatel distribuční soustavy provede do jednoho měsíce po ukončení kalendářního roku řádný nebo mimořádný odečet.

(3) V případě odečtu odběru elektřiny podle 
§ 22 odst. 4 zašle provozovatel distribuční soustavy údaje o odběru elektřiny operátorovi trhu, který tyto údaje neprodleně předá dodavateli.

(4) Zákazníkovi, který odebírá elektřinu z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV a který v průběhu kalendářního měsíce změní dodavatele, účtuje původní dodavatel cenu za rezervovanou kapacitu v poměru počtu dní od začátku kalendářního měsíce do okamžiku změny dodavatele k celkovému počtu dní kalendářního měsíce. Zákazníkovi, který odebírá elektřinu z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV a kterému je v průběhu kalendářního měsíce zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, účtuje původní dodavatel cenu za rezervovanou kapacitu v poměru počtu dní od začátku kalendářního měsíce do okamžiku zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance k celkovému počtu dní kalendářního měsíce.

(5) V případech, kdy výrobce s výrobnou registrovanou podle 
§ 46 odst. 6 nepředá výkaz podle přílohy č. 9 k této vyhlášce, má se za to, že odběr elektřiny v předávacím místě výrobny je odběrem zákazníka. V případech, kdy výrobce s výrobnou nezaregistroval výrobnu podle § 46 odst. 6 a předávací místo výrobny podle § 16b odst. 1 a 2, platí, že odběr elektřiny v předávacím místě výrobny je odběrem zákazníka.

Zákon č. 458/2000 Sb., O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

Některá opatření na ochranu zákazníka
§ 11a

(1) Držitel licence na výrobu elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu nebo obchod s plynem je povinen uveřejnit na svých internetových stránkách
a) podmínky dodávek plynu a ceny za dodávku plynu pro
1. spotřebitele,
2. podnikající fyzické osoby s roční spotřebou plynu do 630 MWh,
b) podmínky dodávek elektřiny a ceny za dodávku elektřiny pro
1. spotřebitele,
2. podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí.

(2)
Zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změnu jiných smluvních podmínek dodávek elektřiny nebo plynu je držitel licence povinen prokazatelně a adresně oznámit spotřebiteli a podnikající fyzické osobě uvedené v odstavci 1 nejpozději třicátý den přede dnem její účinnosti způsobem uvedeným ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Součástí oznámení je poučení o právu druhé smluvní strany odmítnout změny a vypovědět závazek ze smlouvy bez postihu podle odstavce 4.

(3) Nebude-li změna oznámena podle 
odstavce 2, nevyvolá právní účinky.

(4)
Nesouhlasí-li spotřebitel nebo podnikající fyzická osoba uvedená v odstavci 1 se zvýšením ceny nebo se změnou jiných smluvních podmínek, jsou oprávněni bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy kdykoliv do desátého dne přede dnem účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek, přičemž taková výpověď je účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu den účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy držiteli licence.

(5) Právo vypovědět závazek ze smlouvy nevzniká, je-li důvodem změny podmínek
a) zvýšení regulované složky ceny, daní nebo poplatků,
b) změna právního předpisu.


§ 11b

(1) Spotřebitel je oprávněn bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, kdykoliv do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

(2) 
Odstavcem 1 není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podle občanského zákoníku, přičemž čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne jejího uzavření.

(3) Je na držiteli licence, aby prokázal, že smlouva nebyla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence.

§ 11c

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu na dobu určitou, ve které je sjednáno prodloužení doby trvání závazku ze smlouvy bez jeho výslovného souhlasu, je oprávněn závazek ze smlouvy bez postihu vypovědět kdykoliv až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku ze smlouvy s účinností ke dni uplynutí sjednané doby trvání závazku ze smlouvy.

§ 11d

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu na dobu určitou a přesahuje-li doba dodávky elektřiny nebo plynu včetně případného prodloužení smlouvy 36 měsíců, považuje se smlouva po uplynutí této doby za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.

§ 11e

Zaniklo-li zákazníkovi odebírajícímu elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo s roční spotřebou plynu do 630 MWh vlastnické nebo užívací právo k odběrnému místu, je oprávněn bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo závazek ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení výpovědi závazku ze smlouvy držiteli licence.

1 Distribuční soustavou se rozumí vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV provozovaný držitelem licence na distribuci elektřiny a sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.