EU chce zavést digitální euro. Do 14. června můžete vyjádřit svůj názor. My jsme tak učinili.

Evropská komise připravuje nové nařízení, které umožní zavedení digitálního eura. Cílem nového nařízení je podle EK „zavést a regulovat základní aspekty digitálního eura jako nové formy měnové báze centrálních bank. Digitální euro by mohla vydávat Evropská centrální banka/Eurosystém společně s tradičními bankovkami a mincemi…

Máme důvodné obavy, že snaha digitalizovat euro je motivována zcela jiným cílem. A to dalším rozšířením pravomocí centrálních orgánů Evropské unie (zejména Evropské komise a Evropské centrální banky) přímo zasahovat do ekonomik členských států, a zbavit tak občany EU možnosti účinně rozhodovat o svých životech. Ústava České republiky v článku 2 odst. 1 stanoví: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ Digitalizace evropské měny, stejně jako digitalizace dalších oblastí našeho života, přenáší tuto rozhodující roli z občanů na ty, kdo mají pod kontrolou systémy, spravující digitální technologie a systémy.

Jsme přesvědčeni, že informační technologie by měly být nástrojem pro ulehčení života každého z nás. Jsme ale stejně tak přesvědčeni, že jsou stále více zneužívány proti nám. Bez pojistek, zaručujících dobrovolnost vstupu do digitálního prostoru a zaručujících ochranu soukromí, se digitalizace pomalu stává nástrojem nové formy totality.

Jsme přesvědčeni, že je nezbytné pevně zakotvit nová základní práva související s digitální ekonomikou:

  • právo na hotovostní platby
  • právo zůstat offline

Komise vyzvala veřejnost, aby se k nové iniciativě vyjádřila. My jsme své vyjádření poslali.

Pokud se rovněž chcete vyjádřit, registrujte se a sdělte svůj názor zde (můžete tak učinit i v českém jazyce).

Celý text našeho vyjádření uvádíme i zde (text je zcela volně k dispozici):

ENGLISH VERSION

The European Union embarked the path to dilution of all social values. Through its anti-covid measures (such as Digital EU Covid Certificates, etc.) the EU relativised the principles of freedom of movement, ban of any form of discrimination, etc. Digital Euro Regulation represents an attack on another value – European currency.

Introduction of digital Euro makes no financial or other economic sense. In a way, it is a return to the ECU system, which was abandoned before the introduction of the Euro. This step will logically require the adoption of further repressive EU norms that will control and regulate, under penalty, the possession and use of other countries‘ currencies. The only real purpose and objective is thus to strengthen the Union’s controlling and repressive role over the financial market, which was inherent in the totalitarian communist states before 1989.

We consider the trend of virtualisation of the economy and society a huge threat for democratic development of Europe. As such, we strongly request that the regulation is not adopted and that the principal EU agreements implement new guarantees of the civil right to remain offline and the right to pay by cash with no delay.

ČESKÁ VERZE

Evropská unie nastoupila cestu k rozmělnění všech společenských hodnot. Prostřednictvím anti-covid opatření (například digitální EU covid certifikáty apod.) EU relativizovala principy svobody volného pohybu, zákazu diskriminace apod. Nařízení o digitálním euru představuje útok na jinou hodnotu – evropskou měnu.

Zavedení digitální měny euro nemá žádný finanční ani jiný ekonomický smysl. Svým způsobem je to návrat k systému evropské měnové jednotky ECU, který byl opuštěn před zavedením eura. Tento krok si logicky vyžádá přijetí dalších represivních předpisů EU, které pod hrozbou pokut umožní kontrolu a regulaci držení a použití měn jiných států. Jediným skutečným účelem a cílem je tedy posílení kontrolní a represivní pravomoci Unie nad finančními trhy, což bylo i základem totalitních států před rokem 1989.

Trend virtualizace ekonomiky a společnosti považujeme za obrovskou hrozbu pro demokratický rozvoj Evropy. Proto důrazně požadujeme, aby takové nařízení nebylo přijato a aby základní dohody o EU bezodkladně zaručily nové občanské právo zůstat offline a právo na platby v hotovosti.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.