Vzorový dopis škole pro studenty, kteří nechtějí podlehnout povinnému očkování proti covid-19

Povinné očkování proti covid-19 se v současné době dotýká široké skupiny osob. Vedle lidí nad 60 let a určitých profesních skupin i mnoha mladých lidí – studentů škol v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Plošné povinné očkování proti covid-19 nemá právní ani medicínské opodstatnění. O to méně má smysl ve vztahu k mladým lidem, je-li prováděno takto bezohledně vůči jejich zdravotnímu stavu i jejich svobodné vůli.

Kolegyně Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová připravila vzorové oznámení pro studenty, kteří nechtějí očkovací kampani podlehnout, nechtějí zbytečně ohrozit své zdraví, a přesto chtějí nadále studovat.

V rámci naší Odborové organizace Pro Libertate připravujeme podobné dokumenty i pro další postižené skupiny.

Vzorový soubor ve formátu docx je ke stažení zde

Adresa školy

Datum

Věc:

 1. Sdělení ve věci splnění povinnosti dle vyhl. č. 466 / 2021 Sb. – povinné očkování
 2. Kvalifikované upozornění na povinnost školy nebránit v přístupu ke vzdělání

Požadavek na dané očkování uložené citovanou vyhláškou určitým skupinám včetně studentům, kdy je očkováním podmiňována možnost absolvovat povinnou praxi, považuji za protiprávní, a to z více důvodů, které budou v nejbližší době předmětem přezkumu Ústavního soudu ČR na základě podnětu skupiny senátorů.

Protiprávnost spatřuji v následujících skutečnostech:

 1. V samotném textu vyhlášky, mj. „§ 8 Pravidelné očkování proti nemoci covid-19“, jsou uvedena hned dvě nesprávná tvrzení. Z  očkování, které mělo být nejen dobrovolné, ale také jednorázové, se obyčejnou vyhláškou zavádí očkování pravidelné, což je v rozporu se všemi dosavadními tvrzeními. Rovněž není pravdou, že jde o očkování proti nemoci covid-19, neboť toto očkování proti onemocnění touto nemocí nechrání. Protože doposud nebylo dané očkování nikdy prezentováno jako pravidelné, nemohly být proto stanoveny ani časové úseky této pravidelnosti, a protože očkování nechrání proti nemoci covid-19, jsou ustanovení této vyhlášky neaplikovatelné pro svou neurčitost a nepravdivost.
 1. Dalším důvodem je fakt, že základní podmínkou pro pravomoc Ministerstva zdravotnictví vydat Vyhlášku je skutečnost, že podobná očkování se provádí k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění s vysokým rizikem dalšího epidemického šíření v kolektivech a život ohrožujících infekčních onemocnění. Žádná z očkovacích látek, které se aktuálně na území České republiky používají, není schopna zamezit vzniku ani šíření onemocnění covid-19 či viru SARS-CoV-2. Očkovaní mohou onemocnět onemocněním covid-19 a také jej mohou dále šířit, což zcela popírá jakoukoli nutnost očkování vybraných skupin. Očkovací látky proti onemocnění covid-19 totiž nesplňují parametry vakcín jako látky, která brání vzniku a šíření onemocnění. Tím zcela padá jakýkoli medicínský důvod očkování jako povinného, a z toho důvodu je i právně nemožné je jako povinné nařídit.
 2. Nelze nařizovat jako povinný jakýkoli zdravotní výkon, který má sloužit pouze danému očkovanému jednotlivci, a nepřináší jakýkoli efekt pro jeho okolí. Očkovaný i neočkovaný jedinec může nemocí covid-19 onemocnět, neočkovaný i očkovaný jedinec může nemoc dále šířit. Očkovací látky se zaměřují výhradně na ochranu jejich příjemce před závažným průběhem nemoci, a to ještě ne vždy. Tedy vyhláška, na základě chcete ukládat povinnosti očkování, pouze přikazuje jednotlivci chránit výhradně sebe sama (přičemž ani v tomto směru neposkytuje vakcína žádné záruky, když polovina hospitalizovaných pacientů je očkovaných některou z vakcín), což náš právní řád nepřipouští.
 3. Informace o zdravotním stavu je dále citlivou osobní informací spadající do kategorie zvláštních osobních údajů v režimu čl. 9 odst. 1 GDPR a jejich zpracování je zakázáno, mimo výjimky uvedené v čl. 9 odst. 2. Škola nemá ani na základě mimořádného opatření, ani na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, výjimku ke zpracování uvedených informací, a není tak oprávněna je jakkoli vyžadovat. Není tedy oprávněna vyžadovat informaci o tom, zda někdo podstoupí či nepodstoupí jakýkoli zdravotní úkon, včetně vámi vyžadovaného typu očkování, které logicky nemá a nemůže mít vliv na mé studium.
 1. Podle § 47 odst. 1 zák. o ochraně veřejného zdraví lze ke zvláštnímu očkování použít jen, tedy výhradně, očkovací látky uvedené na seznamu očkovacích látek dle jejich antigenního složení. Seznam vydává dle § 80 odst. 1 písm. e) ZOVZ ministerstvo zdravotnictví vždy pro kalendářní rok. Na seznamu pro rok 2021 ani pro rok 2022 není žádná očkovací látka proti onemocnění covid-19 uvedena, není tedy ani v tomto smyslu čím očkovat. Podotýkám, že na seznam ani být zařazena nemůže, neboť neobsahuje žádný antigen. Seznam pro rok 2022 ze dne 30.11.2021 je publikován ve sbírce zákonů pod č. 472/2021, což si můžete snadno ověřit.
 1. Dále považuji nařízení očkování bez racionálních, medicínských a právních důvodů vůči několika skupinám občanů za diskriminační, a tím protiústavní.
 1. Současně spatřuji protiústavnost v tom, že bez ohledu na to, že očkování nechrání mé okolí v kontaktu se mnou, ani mne v kontaktu s okolím, je mi přesto proti mé vůli nařizováno, a neuposlechnutí tohoto příkazu bez jakýchkoli medicínských, a tedy ospravedlnitelných důvodů, mi protiprávně odebírá ústavně chráněné právo na vzdělání a rovný přístup k němu. Daný příkaz má stejnou hodnotu, jako by mi bylo nařizováno jako povinné očkování proti chřipce či jiným obdobným nemocem. Očkování, které má chránit jen mou osobu, nemůže být podmínkou přístupu ke vzdělání. Zde odkazuji na Čl. 33, odst.,1 Listiny základních práv a svobod, který říká, že Každý má právo na vzdělání.“

Zastávám proto názor, že není mou povinností očkování tohoto typu a těchto medicínských a právních kvalit podstoupit, a není právem školy (a a ani zákonodárce) podmiňovat absolvování očkovaní daných medicínských kvalit mlj přístup ke vzdělání, které bylo mou volbou. Jak vyplývá z výše uvedených argumentů, vyhláška sice byla vydána, její obsah je ale

 1. protiprávní (mj. nedůvodný zásah do integrity člověka a povinnost očkovat se látkou, která nesplňuje ani základní, zákonem předpokládané parametry)
 2. neurčitý (zavádí pravidelné očkování bez uvedení jeho četnosti)
 3. nepravdivý (uvádí se, že jde o očkování proti onemocnění covid-19, když proti tomuto onemocnění doposud žádná očkovací látka na území ČR nikoho nechrání).

Proto bohužel musím Vaše požadavky na prokázání podobného očkování považovat za protiprávní, obdobně jako jakýkoli nátlak v tomto smyslu. Trvám proto na tom, aby mi byl umožněn přístup na praxi, která je podmínkou řádného studia. V případě, že by na mne mělo odmítnutí prokázat prodělání očkování těchto faktických a právních kvalit nějaké dopady, včetně zákazu odborné praxe, a tím ukončení mého studia proti mé vůli, budu se důsledně bránit příslušnou právní cestou včetně požadavku na příslušná odškodnění, což považuji vůči Vám za kvalifikované upozornění.

Pevně však věřím, že vyhláška bude ze všech výše uvedených důvodů zrušena, a že do té doby budete i Vy zdrženliví se všemi kroky vůči mé osobě, protože by to byly kroky protiprávní. Předpokládám tedy, že přezkum vyhlášky soudem považujete stejně jako já za předběžnou otázku, a do této doby nebudete činit žádné neuvážené kroky vůči studujícím.

Jméno a příjmení

podpis

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.