Řízení před NSS živě: Díl 2 – reakce MZ a naše odpověď

(Text vyjádření MZ najdete zde. Naši odpověď najdete zde.)

Dne 16. 8. jsme obdrželi vyjádření Ministerstva zdravotnictví k našemu návrhu na zrušení mimořádného opatření č.j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN.

V samotném návrhu jsme tvrdili, že důvod pro vydání mimořádného opatření (tedy existence epidemie nebo jejího vzniku) ke dni jeho vydání neexistoval. Ministerstvo na tuto naši námitku nijak nereagovalo (tak jako ani v předchozích řízení). Ačkoliv se jedná o klíčovou podmínku pro to, aby MZ vůbec smělo vydávat mimořádná opatření, jimiž zasahuje do našich práv a svobod.

MZ své vyjádření zahájilo standardním úvodem, že soud by neměl mimořádná opatření rušit, a zasahovat tak do činnosti ministerstva, neboť to je vrcholným orgánem ochrany zdraví a disponuje dostatečným odborným zázemím, aby bylo schopno vlastní úvahy.

To je, pochopitelně, zcela absurdní argument, neboť by fakticky znamenal, že mimořádná opatření MZ mají dle jeho názoru být nepřezkoumatelná. Přitom jejich přezkum umožňuje tzv. pandemický zákon i zákon o soudním řízení správním.

Následně MZ shrnuje, že situaci týkající se „zcela bezprecedentní epidemie mimořádně nebezpečného koronaviru SARS CoV-2“ je třeba vnímat komplexně a je nutné přijímat opatření, kterými preferuje ochranu života a zdraví. První dvě strany jsou standardním obsahem všech vyjádření odpůrce a jsou prakticky neměnná. S ohledem na to, že pro řízení nemají žádný význam, nevyjadřujeme se k nim.

V další části se pak MZ snaží vyvrátit pochybnost o přetížení zdravotnického systému v uplynulém roce. Nabádá, aby byl systém zdravotní péče a její stav posuzován komplexně. Tvrzení o marginálním obsazení JIP lůžek covidovými pacienty označuje za vytržené z kontextu a neférové, ale nijak tato naše tvrzení nevyvrací. Dále pak rozvádí, z jakého důvodu dovozuje, že zdravotní systém byl na pokraji kolapsu, k tomu doplňuje odkaz na údaje svého podřízeného Ústavu zdravotnických informací a statistky a webovou aplikaci, ve které lze dohledat obsazenost jednotlivých typů lůžek v jednotlivých nemocnicích.

Ve věci zpochybnění počtu zemřelých osob na onemocnění Covid-19 ministerstvo odkázalo pouze na údaj Českého statistického úřadu o počtu zemřelých osob v roce 2020.

Ani jedno z uvedených tvrzení přitom MZ neopírá o žádný relevantní důkaz. V otázce počtu zemřelých dokonce odkazuje pouze na tiskovou zprávu Českého statistického úřadu. Z té však nelze nijak dovodit, že by příčinou všech úmrtí bylo onemocnění Covid-19. My naopak tvrdíme, že na zvýšeném počtu úmrtí se mohl podílet kolaps primární péče (dlouhodobé faktické uzavření ordinací praktických lékařů, vyšetřování nemocných „přes telefon“, zanedbání péče o lidi trpící jiným onemocněním, než je Covid-19 apod.).

K pochybnostem o existenci epidemie ministerstvo uvedlo pouze tolik, že soud ji považuje za obecně známou skutečnost a je na celém světe. Důkaz o existenci epidemie na území ČR ale nepředložilo (stejně jako dosud v žádném z předchozích řízeních).

Ministerstvo nadále odmítá také srovnání nemoci Covid-19 s chřipkou, ačkoli ani k tvrzení o tom, že je nemoc Covid-19 výrazně od chřipky odlišná, dosud žádný důkaz nepředložilo.

Máme za to, že ani tímto vyjádřením ministerstvo nedokázalo prokázat, že by existoval důvod k vydávání jakýchkoli mimořádných opatření. V tomto smyslu jsme na vyjádření ministerstva reagovali replikou.

Jsme přesvědčeni, že je to právě MZ, kdo musí prokázat, že jsou splněny důvody pro vydání mimořádného opatření. K tomu však dosud nikdy nedošlo. A v případě nejasnosti situace je ministerstvo povinno chránit individuální práva a svobody – plně v souladu se základní zásadou demokratického práva: In dubio pro libertate.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.