Evropská unie nemá právo na informace o našem zdravotním stavu – do 28. července můžete podpořit náš názor

Úředníci Evropské komise zveřejnili nový projekt Evropského prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví. Jde o projekt, který zcela nesporně porušuje pravidla fungování EU, o projekt, který má prolomit zásadu, že je to člověk, kdo rozhoduje o tom, kdo má přístup k jeho zdravotním údajům. Tento projekt vnímáme jako nepřijatelný pokus úředníků Evropské komise překročit kompetence tohoto úřadu na úkor občanů EU i členských států.

Do 28. července má každý občan EU právo se k tomuto projektu vyjádřit. My jsme tak učinili. Naše vyjádření najdete zde.

Budeme rádi, pokud náš názor podpoříte. Stačí, když se na stránce Evropské unie zaregistrujete a pošlete jí svůj názor. Klidně i v českém jazyce. Ani úředníci EK nemohou ignorovat názor občanů EU. Jen je potřeba, abychom ho vyjádřili.

Úplné znění našeho vyjádření najdete i zde:

České znění:

Snaha Evropské komise, tedy byrokratického aparátu bez reálné kontroly, o vytvoření „Evropského prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví“ je právně i lidsky absolutně nepřijatelná z řady důvodů:

Evropská komise již ukázala, že jí nečiní problém zneužít současných pravomocí Evropské unie (společný obchod), když uzavřela smlouvy o dodávkách očkovacích látek proti onemocnění covid-19 s tím, že brání členským zemím i občanům EU v přístupu k úplným zněním těchto smluv.

Nyní se Evropská komise snaží o rozšíření pravomocí, které přesahují její kompetence dané smlouvami o EU a o fungování EU.

My, členové Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod, expertní skupiny právníků z České republiky, projekt „Evropského prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví“ odmítáme. Považujeme jej za absurdní porušení mezinárodně garantovaného práva na ochranu soukromí, současně jej ale vnímáme i jako pokus o zneužití pravomocí orgánů EU a učiníme vše pro to, aby osoby, odpovědné za návrh tohoto projektu, byly dovedeny k odpovědnosti. Ani funkcionáři Evropské komise nejsou nedotknutelní.

English wording:

The effort of the European Commission, a bureaucratic body under no real control, to establish „the European health data space“ is unacceptable, both from the legal and humanistic points of view, due to a lot of reasons:

The European Commission has already proven its readiness to misuse existing competencies of the EU (joint trade), when it allowed conclusion of contracts on delivery of covid-19 vaccines without allowing the member states or EU citizens to access the full wording of such contracts.

Now, the European Commission tries to extend its competencies, highly exceeding its authorities given by the Treaty on the EU and the Treaty on the Functioning of the EU. We, members of Pro Libertate – Institute of law and civil freedoms, the expert group of lawyer from the Czech Republic, reject the „ European health data space “ project. We consider it an absurd violation of the right on privacy, guaranteed by international conventions, as well as an attempt to misuse competencies of EU bodies. And we are ready to exert all our efforts to bring the persons, responsible for the proposal of this project, to their liability. Even representatives of the European Commission are not untouchable.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.