Doplnili jsme trestní oznámení na ministra Vojtěcha a hlavní hygieničku Svrčinovou: policie by měla zvážit vazbu

(Celý text TO zde)

Jak jsme informovali dříve, podali jsme trestní oznámení na ministra Adama Vojtěcha, hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou a další neznámé osoby z podezření ze spáchání úmyslného trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci. Podle posledních informací hodlají uvedené osoby ve svém jednání pokračovat. Proto jsme dnes doplnili naše oznámení a požádali Policii České republiky o zvážení uvalení vazby, jejímž cílem by bylo zabránit dalšímu protiprávnímu jednání. Text doplnění najdete níže:

 

Oznamovatel podal dne 2. 11. 2021 trestní oznámení na osoby Adama Vojtěcha, t.č. ministra zdravotnictví, Pavlu Svrčinovou, t.č. hlavní hygieničku České republiky, a dále na dosud blíže neurčené osoby z řad zaměstnanců a poradců Ministerstva zdravotnictví, a to pro důvodné podezření, že se uvedené osoby mohly dopustit trestné činnosti spočívající ve spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“).

Oznamovatel tak učinil z důvodu zjevného naplnění znaků skutkové podstaty uvedeného trestného činu, a to jednáním shora uvedených osob při přípravě, schválení a vydání mimořádného opatření č. j.: MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN ze dne 27. října 2021, které z povinného testování žáků a studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2 výslovně vyňalo osoby očkované proti nemoci covid-19, ačkoliv již před vydáním tohoto mimořádného opatření bylo bezpečně známo (a oznamovatel na to uvedené osoby dne 4. 10. 2021 výslovně písemně upozornil), že i osoby očkované proti nemoci covid-19 mohou být přenašeči této nemoci a nekontrolovaně jí dále v populaci šířit.      

Doplnění skutkového stavu:

Dne 10. 11. 2021 byl na mimořádném zasedání vlády schválen návrh mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, který povinnost pravidelného testování zaměstnanců v léčebnách dlouhodobě nemocných a pobytových zařízeních sociálních služeb od 15. listopadu rozšířil na všechna lůžková zařízení zdravotní a sociální péče, přičemž osoby očkované proti nemoci covid-19 byly z této povinnosti opět zcela bezdůvodně a v příkrém rozporu s objektivní skutečností vyňaty.

K okamžiku podání tohoto doplnění nebylo Ministerstvem zdravotnictví vydáno  úřední  znění mimořádného opatření, avšak o jeho obsahu není s odkazem na oficiální stránky Úřadu vlády a Ministerstva zdravotnictví pochyb.   

Důkazy:

  • Návrhy změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví předložený na mimořádném jednání vlády dne 10. 11. 2021

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-v-zarizenich-socialni-pece–cele-zneni-1000.pdf)

  • Tisková zpráva ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-pondeli-budou-studenti-vysokych-skol-nosit-respiratory-i-behem-vyuky-neockovani-pracovnici-nemocnic-se-budou-povinne-jednou-tydne-testovat/

„Od pondělí budou studenti vysokých škol nosit respirátory i během výuky, neočkovaní pracovníci nemocnic se budou povinně jednou týdně testovat

Vytvořeno: 10. 11. 2021 Poslední aktualizace: 10. 11. 2021

V reakci na nepříznivou epidemickou situaci schválila vláda na svém jednání nová protiepidemická opatření. Od 15. listopadu budou studenti vysokých škol povinni nosit respirátory i během výuky. Od stejného data bude také povinné testování neočkovaných pracovníků v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních, a to v jednotýdenních intervalech. Novinka je rovněž u cizinců dlouhodobě pobývajících v ČR, kteří budou mít nově očkování proti onemocnění covid-19 hrazené z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví.

„Aktuální epidemická situace není dobrá a vyvíjí se špatným směrem. Na dnešním jednání vlády jsme proto museli přijmout další protiepidemická opatření. Kromě nově zavedených opatření je ale nutné zejména zodpovědně dodržovat i ta stávající. Jedině díky zodpovědnosti každého z nás a co nejvyšší proočkovanosti dokážeme epidemii nejen efektivně čelit, ale také její dopady minimalizovat,“ objasňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Od pondělí 15. listopadu budou muset všichni studenti vysokých škol nosit roušky nejen ve společných prostorách, ale také během samotné výuky. Toto opatření bude platné v učebnách, kde se během výuky nachází 50 a více studentů.

Vláda také schválila povinné testování zaměstnanců nemocnic a dalších lůžkových zařízení, a to v týdenních intervalech. První testy je nutné provést nejpozději do 22. listopadu. Výjimku z tohoto opatření, které začne platit 15. listopadu, budou mít osoby s dokončeným očkováním proti onemocnění covid-19.

Poslední novinka se týká cizinců, kteří žijí legálně a dlouhodobě na území České republiky. Tyto osoby budou mít nově hrazené očkování z rozpočtu ministerstva zdravotnictví. Očkování tedy bude pro tyto osoby v zásadě bezplatné a hradit si budou pouze samotnou aplikaci.

Odbor komunikace s veřejností

Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz“

Na tiskové konferenci pořádané po ukončení mimořádného jednání vlády dne 10. 11. 2021 předseda vlády Andrej Babiš i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch k důvodům přijímaných opatření výslovně uvedli, že tyto důvody jsou dány vážností epidemiologické situace v České republice (což m. j. potvrzují i data od Ústavu zdravotnických informací a statistiky a z jiných veřejných zdrojů o vzrůstajícím počtu nově zjištěných případů onemocnění vyžadujících intenzivní nemocniční péči).

Dle oznamovatele je za této vážné situace, kterou sám Adam Vojtěch výslovně přiznává, zákonnou povinností obou shora jmenovaných a dalších osob podílejících se na protiepidemických opatřeních učinit neprodleně vše možné a potřebné pro to, aby byly spolehlivě lokalizovány veškeré zdroje nákazy a bylo zabráněno jejímu dalšímu šíření. Pokud uvedené osoby považují testování neočkovaných osob za účinný nástroj lokalizace zdroje nákazy a ochrany před jejím šířením, pak jím  nepochybně je i testování osob očkovaných. Přijetí předmětného mimořádného opatření by proto mělo být vědecky prokázaným imperativem nejvyšší naléhavosti, neboť pokud toto jednoduché opatření dokáže ve svém důsledku ochránit před nebezpečím nákazy mnoho osob, které jsou hospitalizovány v nemocnicích nebo jsou ubytovány v domovech sociální péče, pak vynětí osob očkovaných z testování naopak tyto osoby přímo ohrožuje na jejich životě a zdraví. Jde přitom o osoby, které jsou ze své podstaty nejvíce ohrožené a kterým v případě přenosu nákazy od osob očkovaných hrozí mimořádné nebezpečí závažných zdravotních následků, včetně smrti.

Pro zavedení tohoto opatření i ve vztahu k očkovaným osobám se za současné situace veřejně zasazují i přední (nejen) české vědecké kapacity, které se na výzkumu a potírání nákazy přímo podílely či podílejí. Epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví prof. Roman Prymula, PhD, CSc, v interview uveřejněném na zpravodajském serveru www.idnes.cz uvedl: „…a to co já bych navrhoval, tak to není jenom testování zdravotnických pracovníků, kteří jsou neočkovaní, ale i těch kteří jsou očkovaní“. Doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D v interview pro Český rozhlas, radiožurnál, hlavní zprávy dne 10. 11. 2021 ve 12.00 hod a násl. uvedl, že testování považuje za potřebné i u očkovaných osob z „citlivých provozů“, kterými nemocnice a domy sociální péče nepochybně jsou.  

Imunoložka RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D. k tomuto shrnuje v závěru svého odborného stanoviska ze dne 10. 11. 2021 následovně: „Z předložených informací vyplývá, že jak očkované, tak neočkované osoby se mohou nakazit koronavirem SARS-CoV-2 a mohou ho šířit. Pokud by se z důvodů rostoucího výskytu nákazy zvyšoval počet PCR pozitivních osob ve zdravotnických zařízeních a situace by vyžadovala preventivní testování jejich zaměstnanců, pak je nezbytné testovat jak očkované, tak neočkované osoby současně. Stejně tak při příjmu pacientů do zdravotnických zařízení je za této situace chybou netestovat očkované osoby.

Lze tedy skutkově shrnout, že rozhodnutí netestovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 ty osoby, které jsou očkovány proti nemoci covid-19 a jsou zaměstnanci mimořádně citlivých provozů, jakými jsou nemocnice či ústavy sociální péče, je rozhodnutím ryze politické povahy, vědomě zcela nesprávné a je v přímém rozporu s výsledky vědeckých studií, s požadavky předních odborníků a zejména pak s deklarovaným zájmem na ochranu veřejného zdraví. Dle důvodného očekávání hraničícím s jistotou, tak v důsledku tohoto vědomě protiprávního rozhodnutí vedoucích představitelů nejvyšších orgánů ochrany veřejného zdraví dojde v důsledku stále se zhoršující epidemické situace k dalšímu možnému onemocnění celé řady osob, což může mít u osob internovaných ve zdravotnických zařízeních často i fatální následky.  

Důkazy:

Naléhavý procesní návrh:

Jednání popsaná ve shora uvedených skutkových tvrzeních lze označit za pokračování, resp. opakování trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci, jehož znaky jsou uvedeny v § 152 trestního zákoníku. Oznamovatel v této souvislosti důrazně připomíná, že se jedná o jeden z nejzávažnějších trestných činů proti životu a zdraví. S ohledem na to, že samo Ministerstvo zdravotnictví označilo rok a půl trvající výskyt této nemoci za pandemii, která si jen v České republice dle MZ vyžádala více než 30.000 životů a mnoho set tisíc lidí nemocných, z toho část velmi závažně, je zcela namístě předpokládat nejtěžší možný škodlivý následek dle odstavce 4) uvedeného ustanovení.   

Za této situace, kdy již k možnému naplnění skutkové podstaty trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152 trestního zákoníku došlo a kdy bezprostředně hrozící škodlivý následek na životě a zdraví může být v případě jejího pokračování zcela enormní a nenapravitelný, oznamovatel s nejvyšší možnou naléhavostí apeluje na orgány činné v trestním řízení, aby bez zbytečného prodlení a za zákonem stanovených podmínek zvážily užití institutu předstižné vazby dle ustanovení § 67 odst. c) trestního řádu, neboť tyto podmínky jsou dle přesvědčení oznamovatele z důvodu pokračujícího protiprávního jednání shora uvedených osob zcela naplněny.     

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.