Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu podle ustanovení § 359 odst. 2 a § 357 odst. 1 trestního zákoníku

(Soubor ke stažení zde)

Policie České republiky

Praha, dne 11. listopadu 2021

Datovou schránkou

Oznamovatel:

Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod z.s. Sídlo: Kozí 916/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 10986511 Za Institut: JUDr. Tomáš Nielsen, předseda (dále „oznamovatel“)

Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu podle ustanovení § 359 odst. 2 a § 357 odst. 1 trestního zákoníku

Hanobení lidských ostatků

V těchto dnech byla zahájena Ministerstvem zdravotnictví ČRreklamní kampaň, která má vést občany, včetně mladých lidí a dětí, k očkování proti onemocnění covid-19. V kampani jsou používány snímky, které premiér Andrej Babiš1 a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch2 označili výslovně za brutální či naturalistické. Zobrazuje snímky pacientů, kteří kvůli nemoci covid skončili v nemocnicích, a na některých je zřejmé, že jde o osoby zemřelé.

Uvedená kampaň porušuje veškerá pravidla etiky, morálky a lidské důstojnosti. Pořízení a zveřejnění snímků samotných pak podle našeho názoru naznačuje, že při vytváření a zveřejnění kampaně mohlo dojít k naplnění skutkové podstatu trestného činu hanobení lidských ostatků podle ustanovení § 359 odst.2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

(1) Kdo neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2)Stejně bude potrestán, kdo ……..s lidskými ostatky nakládá v rozporu se zákonem.

Považujeme nakládání s lidskými ostatky tím způsobem, že jsou pořízeny fotografie nahých těl, a tyto jsou následně zneužity státní mocí v rámci propagační kampaně pro její politická rozhodnutí, a to dokonce s vysokou mírou pravděpodobnosti bez jakékoli předchozího souhlasu k podobnému jednání ze strany daných osob, tedy bez jakéhokoli souhlasu ke zveřejnění konkrétní fotografie, za trestné podle citovaného ustanovení trestního zákoníku. Na dané situaci nemění nic ani fakt, že mrtví lidé nejsou na fotografiích identifikováni – podstatné je, že se s danými ostatky nakládá v rozporu se zákonem. Žádný zákon neumožňuje nakládat s mrtvými těly tak, že mohou být využívána tímto způsobem; proto jednání považujeme za trestné i v případě, že by nedošlo k identifikaci konkrétních těl.

Pokud jde o nakládání s mrtvými těly, to řeší zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách; dále jen „zákon“) v části upravující nakládání s částmi lidského těla odebranými pacientovi při poskytování zdravotní péče a nakládání s tělem zemřelého a částmi odebranými z těla zemřelého, a to v § 80 a následující zákona.

Podle § 80 odst.2 se Při odběru částí těla a použití těla zemřelého a nakládání s nimise podle účelu použití postupuje podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů upravujících nakládání s lidskými orgány, tkáněmi nebo buňkami.“

Podle § 81 odst. 1

Část těla odebranou pacientovi při poskytování zdravotní péče nebo tělo zemřelého, včetně odebraných částí z těla zemřelého, lze uchovat a použít

a) pro potřeby vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům ve zdravotnictví,

b) pro použití při léčbě příjemce lidských tkání a buněk podle zákona o lidských tkáních a buňkách,

c) pro potřeby transplantací podle zákona upravujícího transplantace,

d) k použití pro výrobu léčiv podle zákona o léčivech a podle zákona o lidských tkáních a buňkách,

e) pro potřeby stanovené jiným právním předpisem“.

Podle § 81 odst. 2 písm. b)

Pro potřeby podle

b) odstavce 1 písm. a), b), d) nebo e) lze tělo zemřelého, včetně odebraných částí z těla zemřelého použít, pokud

1.s tím zemřelý za svého života vyslovil podle tohoto zákona prokazatelný souhlas

Fotografování těla zemřelého a využití těchto fotografií pro kampaň Vlády ČR na základě politického rozhodnutí nespadá pod žádný z případů, citovaných v ustanovení § 81 odst. 4 zákona,pro které se souhlas zemřelého nevyžaduje.

Podle § 81 odst. 5 zákona prokazatelným vyslovením souhlasu s uchováním a použitím …… těla zemřelého, včetně odebraných částí z těla zemřelého, se rozumí

a)písemný souhlas pacienta nebo zemřelého vyslovený za jeho života nebo osoby blízké zemřelému s jejich úředně ověřeným podpisem, nebo

b)záznam o souhlasu pacienta vysloveného ve zdravotnickém zařízení; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník; pokud pacient s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže záznam podepsat, stvrdí jeho nepochybný projev vůle svým podpisem zdravotnický pracovník a osoba blízká pacientovi, a není-li přítomna, svědek; v záznamu se uvede způsob, jakým pacient svou vůli projevil a zdravotní důvody bránící podpisu pacienta.

Písemný souhlas nebo záznam o vyslovení souhlasu a záznam o podání informace podle odstavce 2 písm. a) bodu 1 nebo odstavce 2 písm. b) bodu 2 je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; součástí souhlasu je určení účelu použití.

Podle § 81 odst. 7

Použití ……. těla zemřelého, …….nemůže být pro nikohozdrojem finanční ani jiné náhrady, popřípadě jiných výhod“.

Zastáváme názor, že pokud došlo k fotografování mrtvých těl pacientů v nemocnici a využití těchto fotografií ke kampani Vlády ČR na základě jejího politického rozhodnutí, jedná se o trestný čin hanobení lidských ostatků, protože podobné nakládání s lidskými ostatky zákon neumožňuje.

Uvedené jednání je naopak v přímém rozporu s aktuální právní úpravou uvedenou v zákoně č. 372/2011 Sb.

Trestného činu se tak mohli dopustit pracovníci zdravotnického zařízení, které podobné nakládání s ostatky pacientů umožnili, osoby, které se zakázaného jednání přímo dopustily (fotografové a zpracovatelé vizuální podoby kampaně) a členové vlády, kteří o podobném druhu kampaně formou zveřejnění rozhodli, k tomuto rozhodnutí se veřejně hlásí a veřejně tento způsob nakládání s ostatky schvalují.

Podobné jednání je podle našeho názoru trestným činem v každém podobném případě; ať by se jednalo o jakékoli nahé tělo, jakoukoli diagnózu a jakoukoli pozici těla, pokud by byly fotografie zneužity popsaným způsobem, který právě realizuje Vláda ČR prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví.

Dále uvádíme, že jako občané žijeme v důvodném očekávání, že orgány státní moci budou dodržovat zákony země, kterou reprezentují. Jako občané očekáváme, že v případě, že zemřeme ve zdravotnickém zařízení, ať už z jakýchkoli důvodů, nebude naše nahé tělo fotografováno a využíváno politiky pro podobné druhy kampaně bez našeho souhlasu. Podobná očekávání má právo mít každý občan naší země. Každé jiné jednání je neetické, nemorální a dle našeho názoru v rozporu s trestním právem.

Přílohou tohoto trestního oznámení jsou fotografie dané kampaně, které byly motivem tohoto oznámení.

Šíření poplašné zprávy

Současně je danou kampaní, zobrazující mrtvá těla, vyvoláván úmyslně dojem, že každý, kdo nebude očkován, je vážně ohrožen na životě. Toto tvrzení je nepravdivé, protože průběh nemoci covid-19, stejně jako každé jiné nemoci, je u každého vysoce individuální. Je třeba dále zdůraznit, že má-li být kampaň zaměřena na mladé lidi a děti, právě u nich představuje onemocnění covid-19 zcela minimální riziko. Reklamní kampaň ale zjevně vyznívá zcela opačně.

Máme tedy za to, že uvedené jednání současně naplňuje skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy ve smyslu ustanovení § 357 odst. 1 trestního zákoníku, které říká, že tohoto trestného činu se dopustí ten, „Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“

Jako oznamovatel žádáme, aby orgány činné v trestním řízení prověřily, zda se shora uvedené či jiné osoby popsaným jednáním dopustily shora uvedených, příp. i dalších trestných činů, a aby byl oznamovatel v souladu s ustanovením trestního řádu písemně v zákonné lhůtě 30 dnů vyrozuměn o učiněných opatřeních.

Žádáme současně orgány činné v trestním řízení, aby ihned učinily kroky k zabránění dalšímu páchání trestné činnosti, tedy zveřejňování nahých těl zemřelých v kampani vlády, pro jasný rozpor se zákonem.

1 https://cnn.iprima.cz/chystame-brutalni-kampan-k-ockovani-prohlasil-babis-je-inspirovana-obrazky-z-cigaret-50416

2 https://www.novinky.cz/domaci/clanek/je-naturalisticka-ale-ukazuje-realny-stav-haji-vojtech-brutalni-kampan-40377637

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.